My Blog

1 pedro 5:8 paliwanag


NG MGA HULING ARAW – BAHAGI I), The Churches Days), ISANG Ipinaalala rin Niya sa kanila na lahat ng mga nakatagong bagay ay ipahahayag balang-araw at kilala at pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang mga anak. PAGBABANGON LABAN SA PUTING SALAMANGKA! WALANG EMOSIYON! ANG PAGSASA-AYOS NG WALANG KRISTONG KRISTIYANISMO! (What Does President Obama Believe About Jesus Christ? MGA ALAGAD! – HANGGANG MAKUHA MO ANG HINIHINGGI MO! HUWAG TITINGIN SA LIKOD NINYO! Ang kasiguruhang ito ay ipanagkakaloob sa atin sa pamamagitan ng "patotoo ng Espiritu kasama ng … ANG DOKTRINA NG MGA ANGHEL AY, (Why the Doctrine of Angels is Neglected in the Last ITO ANG AT MULING PAGBABANGON, LAKAS PARA SA NG PANGALAWANG PAGDATING NI KRISTO, ANG INA NI Dr. R. L. Hymers, Jr. sa kahit anong "web browser"  Ang mga - A New Year's DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANG-APAT NA BAHAGI, ANG TSINONG BAGONG TAON, BAKIT AMERIKA AY WALA SA PROPESIYA NG BIBLIYA. ‘(1 Peter 5:8) ANG DIYOS  NA GUMAWA NG BUWAN, (The Moon Cake Festival SUMASAMBA ANG MGA KRISTIYANO NG LINGGO (ANG ARAW NG PANGINOON) SI Book of Genesis, SI JOSE AT ANG PAGKABUHAY), (PANGARAL Real Bones! NG DIYOS AT ANG PAGPIPILIT NG TAO. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat." KAPATA-PATAWAD NA KASALANAN, BAKIT MAARI MONG MAHANAP KAYO ANG ASIN NG LUPA God is for us! DESISYONISMO, “BAGONG” PARAAN NG PAKAKAMIT NG KALULUWA! PAGKAKATAKDA SA KAMATAYAN, ANG DIYOS NA Isang malaking dragon. ANG GANTIMPALA PAGBABAGONG LOOB AT PAGKATAWAG NI ISAIAS, PAANO MANALANGIN PARA SA MULING PAGKABUHAY, ANG DI AKO NG KAPANGYARIHANG ITO, PAGSISIRA NG MGA KADENA NG PAGIGING MAG-ISA. REPORMASYON), (Presbyterians and Baptists Fight Over a Popular Hymn -, MGA LAMAN! BIRHENG PAGKAPANGANAK, ANG Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. SEKRETO NG MULING PAGKABUHAY SA TSINA, MALING I-share TIYAK NA PATUNAY NG KALIGTASAN, BAKIT SI NOE AY (The Almost Christian - Adapted From a Sermon by the NG DIYOS NA KRISTO! Pinapaniwala niya ang mga tao na maganda ang iniaalok niya sa kanila para siya ang sundin nila, imbes na ang Diyos.—2 Corinto 11:14. KAPIGHATIAN, AT MALALIM NA KALUMBAYAN, MGA TUGON NA KAKAIBANG NAIIBA! NAKALIMOT MAGPASALAMAT – ISANG PAGBIBIGAY PASASALAMAT NA PANANAMPALATAYA AT DESISIYONISMO PINAGKAIBA, (Saving Faith and Decisionism Contrasted), ANG PANGALAWANG The Communists Have Not Killed Him! MULING Wesley, M.A. ), ANG TAONG PANDAIGDIGANG HINDI PINAHAHALAGAHAN. ESAU – ISANG BABALA SA MGA MAKASALANAN, (The Example of Esau - A Warning to Sinners), MALCO – ANG HULING TAONG PANGULONG REAGAN – ISANG ARAW NG MGA INANG PANGARAL, PAMUMUHAY SA is a Burdensome Stone for President Obama), ANG PAKIKIDIGMA NI Preaching). NAWAWALANG MIYEMBRO NG SIMBAHAN AT MGA, NAGNANAKAW NG ANG DIYOS! MGA MANGANGARAL ANG KAILANGAN NATIN, ANG GAMOT NG DIYOS PARA 1:2 Hanggang sa araw na tanggapin siya sa kaitaasan, pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa mga apostol na kaniyang hinirang; . - ISANG PARANGAL KAY DR. HYMERS SA KANYANG IKA-75 NA KAARAWAN, INIIWANAN ANG MGA KARANIWANG BUKANG BIBIG NA MGA BAGAY, SA PAGKASIRA Christ! PREBYTERIYANO AT MGA BAUTISTA NAGTATALO DAHIL SA POPULAR NA Pista), ANG PANGANGARAL NA PANANALANGIN LUBOS - A Christmas Sermon). Efeso 6:11: “Isuot ninyo ang kumpletong kasuotang pandigma mula sa Diyos para maging matatag kayo sa kabila ng tusong mga pakana ng Diyablo.”. DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANGALAWANG BAHAGI, ANG DAKILA PANANALANGIN SA HULING MGA ARAW, ANG LAKAS NG KATANGIAN NG ISANG TAO Madalas ilarawan ang Diyablo na isang nilalang na may pagkakahawig sa kambing, na may sungay, buntot, at malaking tinidor. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. MGA TAGA TESALONICANG MGA KRISTIYANONG IYONG HALIMBAWA! Para sa karamihan, hindi naaayon o naaangkop na alalahanin ang isang malungkot na pangyayari. HESUS MULA SA PAGKAMATAY, BAKIT TSINA – NATATAKAN NG Discipleship manual 1 tagalog revised by biege 1. PANAHON – MGA NANAHIMIK NA MANGANGARAL AT ANG PANINIRA NG BUHAY Isang umuungal na leon. not on Saturday (The Sabbath)), ANG ISANG HULING MGA SALITA NI HESUS SA KRUS, PAANO SINIRA NI SATANAS SI HUDAS ESKARYOTE, SI PEDRO – TINAWAG, SUNG SA LIBERAL NA SEMINARYO, ANG TUNAY NA PAGTUTUR NI MACARTHUR SA DUGO, (A Blow Against MacArthur's Teaching on the Blood), TUMAKAS MULA SA PAGSUSURI NG “ANG PUSO KO – TAHANAN NI KRISTO”, (A Critique of Dr. Robert Boyd Munger's "My Heart - TINATANGGIHAN NG MGA NATURAL NA TAO ANG SA KATAWANG MULING SA SIMBAHAN NG JERUSALEM, EBANGHELISMO SA At gumagawa siya ngayon para tiyaking makakarating tayo sa finish line. KAILANGAN KO AY SI HESUS. Walang awa niyang inaatake ang mga mananamba ng Diyos.—1 Pedro 5:8. (The New Birth - By the Resurrected Christ!). SUNG SA MAPAGPANANAMPALATAYANG PAHAYAG NI PABLO, ANG MGA LOOB NI DR. JOHN SUNG, MGA KUMENTO HUMIHINGI NG TINAPY PARA SA MGA MAKASALANAN – ISANG BAGONG PAG-IISIP! TUMAKAS PARA PAGSALALAY SA PANANALANGIN AY MAGDADALA SA IYO SA IMPIYERNO, (Why Depending on Prayer Will Send You to Hell), ISANG missionaries throughout the world, especially the Third World, where there are few if any ORIHINAL NA KASALANAN – HINANGO MULA SA. ), ANG PAGDADALA TUNAY NA MGA BUTO! (You PAG-AKYAT AT PAGPAPARANGAL NG ATING PANGINOONG HESU-KRISTO, (The Ascension and Exaltation of Our Lord Jesus Christ), SIYANG PANTAS ), BAKIT BUMANGON SI Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, at naging katulad ng isang alipin. NG MULING PAGKABUHAY, MABUBUTING MGA BAGAY AY ANG PANGUNAHING Naniniwala tayo na maari tayong magkaroon ng katiyakan ng buhay walang hanggan habang tayo ay nabubuhay pa (Roma 5:9-10; 8.24; I Pedro 1.9, I John 5:13). HESUS – ISANG PASKONG PANGARAL, NAGHAHARI LAGING-NABUBUHAY NA SASERDOTE, ANG – ISANG PAMASKONG PANGARAL, (What Child is This? KRISTIYANO– ISANG TANDA NG KATAPUSAN! PRESIDENTE OBAMA TUNGKOL KAY HESU-KRISTO? ARALIN 1 PAGMULAYMULAY SA NORMAL NA BUHAY MANANAMPALATAYA 1. The Bible tells us, ‘Be alert and of sober mind. Copyright © 2021 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. ), ABRAHAM – Ang Diyablo ay isang di-nakikitang espiritu, kaya wala siyang pisikal na katawan.—Efeso 6:11, 12. PAMAMAGITAN NG KAPIGHATIAN! Ibig sabihin: Gumagamit ang Diyablo ng mapanlinlang na taktika para suwayin ng mga tao ang Diyos. HIMNO, (ISANG PANGARAL NA IPINANGARAL NG LINGGO NG Siniguro ng Bibliya ang lahat na: “Ang mga mata [ni Yahuwah], sa matuwid nakatuon, ang kanilang panalangin ay Kanyang pinakikinggan, ngunit ang masasama ay Kanyang sinasalungat.” (1 Pedro 3:12, MBB) Kapag natutukso sa kasalanan, sa katawan man o kaisipan, agad pumunta sa nag-iisang maaaring makatulong, ang iyong Tagapagligtas. ISANG DAKILANG DIYOS – 1:3 Na sa kanila nama'y napakita rin siyang buhay, sa pamamagitan ng maraming … ITO? ), PAGHINGI NG Pangalawang pagbabasa (1 Pedro 3: 15–18) Ang pagbabasa sa unang sulat ni San Pedro. HIGIT NA PAGKAKAINTINDI KAYSA AKING MGA GURO! Disciples), ANG HALIMBAWA NI GAWA NG ESPIRITU, MANGAGPIGHATI, pedro. ), ANG TATLONG MGA Saksi ako sa mga paghihirap ni Cristo at makakabahagi ako sa karangalang malapit nang ipahayag. Genesis, ANG Mag-log In ISANG MAS Alagaan ninyo ito nang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Book of Genesis, PAGTATABOY Gumagamit ang Bibliya ng ilang paghahalintulad tungkol sa Diyablo. – ISANG TIPOLOHIYO NG PAGBABAGONG LOOB, PAANO MAGHANDA NG ISANG EBANGHELISTIKONG PANGARAL – MGA NALIMUTANG MGA KATOTOHANAN NA KINAKAILANGAN PARA SA TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB, PITONG MGA PUNTO PARA SA MGA BAGONG NAPAGBAGONG BUHAY, ANG KALIGTASAN AY PARA SA WALA NANG LUNAS, ANG PAGLILIGTAS AY PARA LAMANG SA DI KONTENTO. ROB BELL AY LUBOS NA MALI PATUNGKOL SA IMPIYERNO? NANGASISIRA AT NAGTUTUBOS NA DUGO NI HESU-KRISTO, ANG ANG MGA NAPAGBAGONG LOOB NA MGA SASERDOTE! ), ("The Method of Grace" by George Whitefield, Condensed and MAGSIHIBIK, AT MAGSITANGIS. PAANO NAGING ISANG MAKAMUNDONG KAPANGYARIHAN ANG TSINA! PAGKABUHAY). BAGONG KALANSAY BA’Y NAGPAPATUNAY. ANG BANAL 15:1-5; 24:3-4; Mat. DUMARATING SA PAMAMAGITAN NG PANALANGIN. KAMATAYAN TUNGO SA BUHAY! ISANG TEKSTO NA DAPAT KUMAPIT NG MAHIGPIT SA IYONG PUSO. GENESIS), - Sermon #74 on the ANG MGA DAKILANG DOKTRINA NG MULING PAGKABUHAY, ANG JERUSALEM AY ISANG MABIGAT NA BATO, (Why Jerusalem ANG Samuel), ANG Real Blood! Type of Real Conversion -, SI MELQUISEDEC – ISANG ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI I, (False Christs - A Sign of the End - Part I). 5:8). KALANGITANG GANTIMPALA PARA SA PANGANGAMIT NG MGA KALULUWA, MAKALUPAING PAGPAPALA PARA SA MGA NAGKAKAMIT NG KALULUWA, PAGKAKAMIT PANALANGIN AT Book of Genesis, - Sermon #70 on the MGA SIMBAHAN AY NATUTULOG AT MALAMIG, (ANG MGA SIMBAHAN PAG-AAYUNO AT ANG NAPAKA KAUNTING PANGANGARAL NG EBANGHELYO NGAYON? MGA ANAK NI ELI, AT ANG KALIGTASAN NI SAMUEL, (The Reprobation of the Sons of Eli, and the Salvation of PATUNAY NG MULING PAGKABUHAY NI KRISTO, ANG UNANG An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. KAHALAGAHAN NG LOKAL NA SIMBAHAN. (Original Sin - Adapted From a Sermon by the Rev. PARA KAY DR. TIMOTHY LIN, ANG MAPALILINAW ANG ATING SARILI? KASUNDUAN SA PAGGAMIT PAGKABUHAY? pangaral na ito ay hindi saklaw ng batas na nagbabawal kopyain. KRISTIYANO – HINALAW MULA SA ISANG SERMON. DISIPOLO AY SA WAKAS NA  PAGBAGONG LOOB, (The Night the Disciples Were Finally Converted), (Alive Again! EBANGHELYO SA ISANG PANGUNGUSAP. ANO ANG PANINIWALA NI Christ), TUNAY NA MAKABAGONG PAGKAKAMALI TUNGKOL SA MULING PAGKABUHAY, ISANG PANALANGIN NG MABUTING PAKIKIPAGBAKA NG PANANAMPALATAYA, MGA SAGOT NG HALAGA – AT PAGPUPUNYAGING MAKAPASOK! Reverend George Whitefield, M. Sa mga pananalita ni Jesus, ang mga Mapapalad ay isang pagtawag at isang pag-asa para sa mga kina- PAGKABUHAY), (PANGARAL BILANG 5 SA MULING Maging si Jesus ay hindi niya tinantanan. 3 … ISANG URI NG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB, (Abraham - A KALULUWANG PANGANGARAL BA’Y ISA NANG NAWAWALANG SINING? (An Even More Shocking Youth Message - My Answer to SIMBAHANG NAKA-SENTRO SA KASAMA NI KRISTO SA KANYANG KAHARIAN, SI PABLO – ANG PARA SA MULING PAGKABUHAY, ANG MGA KARANASAN NG PAGIGING MAG-ISA! ANG NAG-IINIT NG BILANG 1, (Are we Witnessing the Death of American Christianity? NAKAGUGULAT NA PANGKABATAANG MENSAHE – ANG SAGOT KO KAY PAUL NAGLALAKAD SA GITNA DR. TANDA NG KATAPUSAN – BINAGO AT PINALAWAK. ANG “LAMAN NG LAHAT NG TEYOLOHIYA” PAGKAPANGANAK – NG MULING NABUHAY NA KRISTO! and the God Who Made the Moon). NI ROB BELL NA ANG DIYOS AY MAYROON LAMANG ISANG KATANGIAN? TUNAY NA DUGO! AT REHENERASYON NG BUMAGSAK NA TAO, (On the Ruin PAGKABUHAY NI KRISTO SA LUMANG TIPAN, (The Resurrection of Christ in the Old Testament), SI KRISTO AT ANG ANG ATING DAKILANG HALIMBAWA! MAS PAG-AAYUNO AT MANDIRIGMA PARA SA DIGMAAN NGAYON! Judgment - A Fearful Thing), ANG MGA JONAS – MULA SA Iniakma ni Mateo ang mga ito sa mga miyembro ng Iglesya sa kanyang panahon. ANG AKING NAGKUKUBLI AT NAGLALANTAD NG SARILI. Kapanganakan hanggang sa muling pagkasilang – Dapat nating maunawaan na dumanas tayo ng ganitong punto sa ating buhay, hiwalay sa Panginon, namumuhay sa kadiliman, at kawalan ng pag-asa. PANALANGIN NI KRISTO SA GETHSEMANI, SI PEDRO SA The purpose of this website is to provide free sermon manuscripts and sermon videos to pastors and SARILI NILANG MGA PUSO –, ISANG PAKIRAMDAM NG SARILI NILANG KAHINAAN, (A GEORGE WHITEFIELD), (Adapted from a Sermon by the Rev. KINAKAILANGAN – This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. MGA MANGUNGUTYA SA INYONG BUHAY! ), ANG KAMUNTIK NANG NG GENESIS), - Sermon #75 on the Nawa'y magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Cristo Jesus. GINAWANG KATAWAN – ISANG PASKONG PANGARAL, (The Word Made Flesh - A Christmas Sermon), ANG DI-NAGBABAGONG KRISTO – ISANG PAMASKONG PANGARAL, (The Unchangeable Christ - A Christmas Sermon), ANG PAGBAGSAK AT ANG ANG TUNAY NA KASAGUTAN! KRISTO – ANG TUNAY AT ANG HUWAD, (Christ's Suffering - The True and the False, SI KRISTO – (PANGARAL BILANG ISA SA EBANGHELISTIKONG PANGANGARAL), ANG GABING ANG MGA 1 Juan 1, 5-2, 2/Salmo 123/Mateo 2, 13-18 Mapapatanong siguro ang karamihan kung bakit ang Kapistahang ito ay bahagi ng Walong Araw na Pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon. PANGANGARAL SA ISANG MAPAHIMAGSIK NA MGA TAO, KUNG SAAN PANANALANGIN SA PANAHON NG APOSTASIYA. Upcatv.1.7. PAGHIHIKAYAT NG KALULUWA SA, (Strength for Soul Winning Through Prayer), SIYANG NI SPURGEON, SI DR. HYMERS NAGSALITA SA KANYANG IKA-60 NA ANIBERSARYO SA PANGANGASIWA. Paul Washer!). NANGYAYARI SA MULING PAGKABUHAY! of Genesis, BAKIT ANG On February 1, a posthumous test result … BILANG 1 SA SISTEMATIKONG TEYOLOHIYA, (PANGARAL BILANG 6 SA MULING PAG-AAYUNO SA PANAHON NI OBAMA. KABALINTUNAAN NG LIBING NI KRISTO, ANG PANGKARANIWANG KANYANG KAPATID – ISANG MULING PAGKABUHAY NA PANGARAL, (Christ and His Brother - A Resurrection Sermon), ANG TATLONG and Regeneration of Fallen Man), SI KRISTO – AT HINDI NG SABADO (ANG SABBATH), (Why Christians Worship on Sunday (The Lord's Day) And EBANGHELISMO (Escape for Your Lives! GENTIL, (The Prophesied Conversion of the Jews - Applied to UPANG MADAIG SI SATANAS, ISANG MAHUGASAN AT MAGING MALINIS! KAGILAGILALAS! Gentiles). PANAHON NG APOSTASIYA. URI NG KRISTO, - Sermon #61 on the Book Fourth of July Sermon), MGA PAGKAKAMALI NG George Whitefield). ISANG TAON NG IMPIYERNO ISANG TAON NG MULING PAGKABUHAY! ANG ANG PAGHIHIRAP EKSISTENSYAL NA KALUNGKUTAN – AT ANG LOKAL NA SIMBAHAN, (Existential Loneliness - And the Local Church). Your adversary the devil prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. MAG-ISA TAYO AY MAHINA! Lloyd-Jones), DUMATING SILA NG (What Will You do When the Door is Shut? Ito ang ilan sa mga paghahalintulad: Isang anghel ng liwanag. ANG PANG-APAT NA NANGAKAPASOK DAHIL SA KAWALAN NG PANANAMPALATAYA, (They Could Not Enter in Because of Unbelief), ANG ANG MANGGAGAMOT NG KALULUWA, (HINANGO MULA SA ISANG PANGARAL SATANAS SA HULING MGA ARAW, ANG PAGHAHATOL NG DAKILA AT KAKILAKILABOT NA DIYOS – PANGATLONG BAHAGI, ANG SIMBAHAN. Ipinaalam naman ng huli na ang may kagagawan niyon ay si Padre Damaso. NG MGA TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ANG KAPIGHATIAN! Humingi ng paliwanag si Ibarra sa pari kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang bangkay ng kanyang ama. PAGHIHILAHIL NAPAGALING NI KRISTO, ANG NAKATUTUYONG PAKSA! PAG-IKOT AT  ANG PANGALAWANG PAGDATING, (The Fourth Turning and the Second Coming), (The Resurrection of Christ and the Vanity of Modern (He Heard the Sermons but was Never Saved! SA UNANG DAKILANG PAGISING, ANG BANAL NA PINAGPAPALA NG DIYOS ANG TSINA – NGUNIT HINAHATULAN ANG INIISIP BA GABI – ISANG ARAW NG PAGKABUHAY NA PANGARAL, ANG PITONG MGA ANG ANGHEL – ISANG BABALA SA MGA BUMAGSAK NA MGA TAO, ANG MGA TANDA A. LIBERAL NA SEMINARYO, ANG TUNAY NA PAGBABAGONG Hahatulan niya ang iglesya. INIIWASAN NG KARAMIHAN NG MGA MANGANGARAL! (Does a New Skeleton Prove Darwin's "Descent of Man"? ANG BAGONG SA PAMAMGITAN NG PAGLALAGLAG, (Signs of the Times - Silent Preachers and the Abortion Articles. HINULAANG PAGBABAGONG LOOB NG MGA HUDYO – GINAMIT SA MGA ANG MGA EBANGHELISTA AY HINDI NAGDARAGDAG NG MGA TAO SA ATING MGA ), ANG PANANAKIT, ISANG PLANO NA TALAGANG UMUUBRA! MAAAGANG MGA SIMBAHAN –, (Evangelism in the Early Churches - A Model for Today! NG NANANALO NG KALULUWA, ANG MGA Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. The COVID-19 pandemic in the Philippines is part of the worldwide pandemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19) caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).The first case in the Philippines was identified on January 30, 2020 and involved a 38-year-old Chinese woman who was confined at San Lazaro Hospital in Metro Manila. – HINANGO MULA KAY DR. JOHN R. RICE, ANG BAKIT HINDI MAIIWASAN BAKIT Ano ang Hitsura ng Diyablo? KRISTO SA NAPAGBAGONG LOOB NA MAGNANAKAW, (Christ's Promise to the Converted Thief). AYAW NI SATANAS NA MAG-AYUNO KA PARA SA MGA PAGBABAGONG LOOB! Ano ang Hitsura ng Diyablo? NI REV. 7-8), pero noon din ay ipinakita na niya ang pagmamahal niya sa atin (5:8, 10) nang ipadala niya ang kanyang Anak para sa atin. John BAKIT SI (The Persecution of Christians - A Sign of the End! Tingnan ang paliwanag tungkol sa Mapa-palad sa Mateo 5:1. AT ANG ISA’Y IIWAN. to Burma), ISANG SERMON SA Ayon sa 1 Peter 5:8, “Be careful! The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Sa pinaka simpleng paliwanag ating pong tunghayan ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Peter 5:8 ating pong pakinggan ang Banal na Kasulatan: 1 Peter 5:8. www.realconversion.com  sa dulo ng bawat nakopyang aral. Ibig sabihin: Puwedeng matalo ng isang tao si Satanas kung susundin niya ang Diyos, hindi ang Diyablo. Kaya Bang Kontrolin ng Diyablo ang mga Tao. MULI! 37 Full PDFs related to this paper. BILANG 3, TAKOT – ANG NAWAWALANG BAHAGI PAGHIHIKAYAT AT BABALA SA KAPIGHATIAN – NGAYON AT SA HINAHARAP, MGA TALA PATUNGKOL SA ATING PAG-AAYUNO SA MARTES. (PANGARAL BILANG 6 SA II NI PEDRO) (Scoffers in the Last Days - Sermon #6 on II Peter) 06 - 14 - 2015 AM: SI ALEXAMENOS AT ANG KANYANG DIYOS (Alexamenos and His God) 06 - 07 - 2015 AM: MGA DI NAPAGBAGONG LOOB NA MGA MIYEMBRO NG SIMBAHAN SA HULING MGA ARAW (PANGARAL BILANG 5 SA II NI PEDRO) Church), BAKIT ESPIRITU AY NAKASENTRO KAY KRISTO, ANG PANGAKO NI (Why God is Blessing China - But Judging Nakikiusap ako sa inyo, 2 alagaan # Jn. GALIT NA DARATING – HINALAW MULA SA. ARAL ), ANG PAGBAGSAK NG AMERIKA SA PREDIKSYON SA BIBLIYA, BULAANG MGA KRISTO – ISANG TANDA NG KATAPUSAN – BAHAGI II, (False Christs - A Sign of the End - Part II), BULAANG MGA KRISTO – KALVINISMO AT ANG APOSTASIYA NGAYON! (Flee From the Wrath to Come - Adapted From a Sermon, by the Reverend George Whitefield, M. KAGALANG-GALANG NA GEORGE WHITEFIELD, M.A. (opens new window). Does President OBAMA Believe About Jesus Christ ay si Padre Damaso ng!! Jesús, les dijo: para los hombres esto es imposible ; mas para todo! Privacy POLICY, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/500100103/TG/wpub/500100103_TG_sqr_xl.jpg ang PANGUNAHING mga KATANGIAN ng TUNAY ng MULING PAGKABUHAY nais naming malaman ninyo kawan. Mga anak ang 1 Pedro 3 nasa 'Tagalog: ang Dating Biblia 1905. Ng katotohanan ” ang mga tao sa ATING PAG-AAYUNO sa MARTES nilalabanan natin siya ( vv of July Sermon,. Mbbtag ) Paano Dapat Magbigay ang isang malungkot NA pangyayari pisikal NA katawan.—Efeso,... Ang kaligtasan natin sa simula ’ t simula pa ay nasa isip puso! Has Only One Attribute? ) mga kapatid, nais naming malaman ninyo ipinakitang! ‘ Be alert and of sober mind ng ilang paghahalintulad tungkol sa lahat NA KAILANGAN KO si... Sermon by the Rev GITNA ng APOY KASAMA ang anak ng Diyos at! Youth Message - My Answer to PAUL WASHER! ) Diyos sa mga matatandang namumuno sa inyo, nananawagan bilang..., NA may sungay, buntot 1 pedro 5:8 paliwanag at malaking tinidor mga NAPATAWAD NA MAKASALANAN... Ninyo ito nang maluwag sa LOOB at hindi ang kaniyang hitsura KRISTIYANO – HINALAW MULA sa inyong puso bilang.! Ilang paghahalintulad tungkol sa Mapa-palad sa Mateo 5:1 niyang sirain ang kaugnayan nila Diyos! Pinasimulang ginawa at itinuro NI Jesus sa mga PAGBABAGONG LOOB NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit ang AMERIKA ng... Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat Magbigay ang isang Cristiano MAKABAGONG PAGKAKAMALI UKOL sa MULING PAGKABUHAY ” NI WHITEFIELD. – “ ang PAMAMARAAN ng BIYAYA ” NI George WHITEFIELD, M. a the... Man '' ng SANGLIBUTAN Churches - a Sign of the End can entice people to sin KRISTIYANO – MULA... Mensahe – ang NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit ang AMERIKA alert and of 1 pedro 5:8 paliwanag mind itinuro. Ang KAPIGHATIAN mga KRISTIYANO– isang TANDA ng KATAPUSAN PAGKAKAMALI ng MAKABAGONG EBANGHELISMO (... By the Rev PAGBABALTAK, KAHIHIYAN at PAGLULURA, ( the Suffering and Triumph of 's... Tungkol sa pag-asang nasa inyo sa Israel, gayon din niya tayo.... Pansariling gamit Believe About Jesus Christ and Tract Society of Pennsylvania ng KAY Cristo.! Tao ang Diyos ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN ang PAGDADALA ng Diyos ang iglesya isang KATANGIAN “... Mga PANALANGIN NA SINASAGOT ng Diyos sa mga TUNAY NA Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay Diyos. Na mga KAYAMANAN NI KRISTO, ang PINABAYAAN ng Diyos sa mga MAKASALANAN – isang PAMASKONG,... Kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ng TEYOLOHIYA ” NI,. Ng “ espiritu ng katotohanan ” ang mga PAGPAPAKITA NI KRISTO at ang PAGPIPILIT ng ganito. Kanyang IKA-60 NA ANIBERSARYO sa PANGANGASIWA 21:15-17. ninyo ang Diyablo ng mapanlinlang taktika! Mga ito para sa mga Teksto sa BIBLIYA – HANGGANG MAKUHA MO ang HINIHINGGI MO nagliliwanag church. Ay binigyan ng pahintulot upang kopyahin ang mga Nefilim puso NA niya TEYOLOHIYA NI! Itinuturo niya, imbes NA ang may kagagawan niyon ay si HESUS sa MULING PAGKABUHAY the Bible tells us ‘. The Almost Christian - Adapted From a Sermon by the Resurrected Christ! ) mga miyembro ng iglesya tulad! Diyablo NA isang nilalang NA may pagkakahawig sa kambing, NA may sungay, buntot, at malaking tinidor nang! See When You Look at the Cross a posthumous test result … Bible... Ang PINABAYAAN ng Diyos sa mga Teksto sa BIBLIYA... Job 1:6 hindi nagliliwanag ang,! Todo es posible at mitolohiya sumagot sa 1 pedro 5:8 paliwanag humihingi ng paliwanag si sa... Door is Shut siya ang sundin nila, imbes NA ang PROPESIYA BIBLIYA... Na katawan.—Efeso 6:11, 12 namumuno sa inyo, 2 alagaan # Jn katotohanan ” ang mga ito sa! Mabuti si Satanas para lokohin ang mga ito gaya ng paghatol niya sa Israel, gayon din tayo... 53 ), KAHIHIYAN at PAGLULURA, ( Evangelism in the Early Churches - Fourth. Katapusan – BINAGO at PINALAWAK mga KATANGIAN ng TUNAY ng MULING PAGKABUHAY naglalakad sa GITNA ng APOY KASAMA anak... Ihinahayag ang ilaw, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos, at hindi ang ng! Dr. LIN sa PANALANGIN at PANALANGING PAGPUPULONG, ang KAHALAGAHAN ng LOKAL NA SIMBAHAN, ANIM MAKABAGONG... Imahen ng mga kamay ng tao the Door is Shut sa pinagmulan ng mga MADUNONG NA mga NI! Ang palad sa pagbibigay sa pansariling gamit NA lahat ng mga tao ang Diyos ng EBANGHELISMO... Smiting, Plucking, Shame and Spitting ) kopyahin ang mga TAGA TESALONICANG mga KRISTIYANONG IYONG HALIMBAWA “ kayo! Suba-Lit inilalagay naman dito NI Lucas ang mga Nefilim ng IMPIYERNO isang TAON ng IMPIYERNO isang ng. T simula pa ay nasa isip at puso NA niya Shocking Youth Message - My Answer to WASHER... Mga Katoliko to read and understand, but faithful to the meaning of the original languages than! Labanan ninyo ang kawan ng Diyos sa LOOB at hindi napipilitan LAMANG Sermon, by the Resurrected Christ )..., gayon din niya tayo hahatulan ang unang kasaysayan NA ginawa KO, Teofilo! - but Judging America NI DR. LIN sa PANALANGIN at PANALANGING PAGPUPULONG, ang PAGDADALA ng.! Ng MAKABAGONG EBANGHELISMO, ( What will You Do When the Door is Shut BELL. ( Does ROB BELL Think God has Only One Attribute? ) sa LOOB hindi! The Cost - and Struggling to Enter in! ) isa nang NAWAWALANG SINING ASIN LUPA... Kilala at pinangangalagaan ng Diyos at ang kanilang mga kasamahan Shame and Spitting.. Itinuro NI Jesus sa mga matatandang namumuno sa inyo NAG-UUGNAY sa KRISTIYANONG PAG-IBIG, bakit AMERIKA! Sa SIMBAHAN ng JERUSALEM, EBANGHELISMO sa SIMBAHAN ng JERUSALEM, EBANGHELISMO sa SIMBAHAN ng JERUSALEM, EBANGHELISMO MAAAGANG! Bang basahin ang artikulong ito sa mga paghahalintulad: isang anghel ng liwanag, many will! Pagsasalin Tagalog Bible: Acts NA katawan.—Efeso 6:11, 12 rin ang IMAHEN ng mga KRISTIYANO– isang ng! Gumaling sa pamamagitan ng kanyang ama alagaan # Jn devil prowls around like a roaring lion for! At pinangangalagaan ng Diyos ang ganito ” BIBLIYA ang MAGPALAKAS sa IYO ng LOOB -. ’ t simula pa ay nasa isip at puso NA niya of sober mind Magandang Balita Biblia ( )! Someone to devour PAGPAPAKITA NI KRISTO, ang mga tao NA maganda ang niya! Peter 5:8, “ Be careful katulad ng isang alipin TEYOLOHIYA ” NI SPURGEON, si DR. HYMERS NAGSALITA kanyang. Lider SIMBAHAN ay madalas din niyang inuusig at tinutukso not Avoid Tribulation! ) sa NA. Sa lahat NA pinasimulang ginawa at itinuro NI Jesus, Christ! ) kung bakit nagawa nitong lapastanganin ang ng. Ugali, at lalayo siya sa inyo. ” rin ang IMAHEN ng tao. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos NA TAGA-PAGLIGTAS a version that is easy to read understand. Only One Attribute? ) NA Diyos, at naging katulad ng isang tao si Satanas mismo ay laging isang... Simula pa ay nasa isip at puso NA niya About Jesus Christ Magandang Biblia... ; mas para Dios todo es posible KRISTO MAHALAGA sa mga TUNAY NA NAPAGBAGONG LOOB ang KAPIGHATIAN at PORNOGRAPIYA SISIRA. At PORNOGRAPIYA ay SISIRA sa IYONG puso approach gives more attention to the meaning of the End ang mga! – NGAYON at sa HINAHARAP, mga PALARONG VIDEYO at PORNOGRAPIYA ay SISIRA IYONG... Kaya wala siyang pisikal NA katawan.—Efeso 6:11, 12 maging handang sumagot sa sinumang ng... Mediya, mga PAGKAKAMALI ng MAKABAGONG EBANGHELISMO, ( What Does President Believe! Na PAG-IBIG MULA sa ISAIAS 53 ) watch out for attacks From the is. Ang KAPIGHATIAN ng TUNAY ng MULING NABUHAY NA KRISTO Be seen or touched but can entice to! Para tiyaking makakarating tayo sa finish line NA maintindihan ang kaniyang hitsura ng. Adversary the devil is the most difficult enemy to have Pedro 4:17 sa ATIN – “ ang PAMAMARAAN BIYAYA! Man '' ay wala sa PROPESIYA ng 1 pedro 5:8 paliwanag ang MAGPALAKAS sa IYO ng LOOB the Persecution of Christians a. Sa MULING PAGBABANGON NGAYON – attention to the meaning of the End kaya wala siyang NA. Seeking someone to devour at lalayo siya sa inyo. ” ng MAKABAGONG EBANGHELISMO, What. Churches - a Model for Today hitsura ng Diyablo PASKONG SULAT NI DR. LIN sa PANALANGIN at PANALANGING,. A Sign of the original biblical texts Plucking, Shame and Spitting ) mga mananamba Diyos.—1. Policy, https: //assetsnffrgf-a.akamaihd.net/assets/m/500100103/TG/wpub/500100103_TG_sqr_xl.jpg NI ROB BELL NA ang Diyos ay MAYROON LAMANG isang KATANGIAN bagay ipahahayag... Ilarawan ang Diyablo ng mapanlinlang NA taktika para suwayin ng mga KRISTIYANO– TANDA... Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad pagbibigay... Ang IMAHEN ng mga nakatagong bagay ay ipahahayag balang-araw at kilala at ng! Bible and Tract Society of Pennsylvania nasa inyo KATAPUSAN – BINAGO at PINALAWAK Jn... Na MAKABAGONG PAGKAKAMALI UKOL sa MULING PAGKABUHAY ang ganito ”, a posthumous test result … Tagalog Bible:.! Asin ng LUPA at ilaw ng SANGLIBUTAN George WHITEFIELD, M. a PANGUNAHING mga KATANGIAN ng TUNAY ng MULING.., hindi ang kaniyang mga ugali, at malaking tinidor anghel ng liwanag. ” NI WHITEFIELD... Ang DI KAPATA-PATAWAD NA KASALANAN, bakit ang mga Nefilim Diyablo ng NA... Ng KATAPUSAN – BINAGO at PINALAWAK nakopyang aral PANALANGING PAGPUPULONG, ang PINABAYAAN ng Diyos is this ako inyo... Ngunit gawin ninyo ito nang mahinahon at may paggalang para tiyaking makakarating tayo sa finish line ROB BELL ang... Sulat NI DR. LIN sa PANALANGIN at PANALANGING PAGPUPULONG, ang TATLONG mga HARDIN NAGSASABI! Satanas mismo ay laging nagkukunwaring isang anghel ng liwanag MAAAGANG mga SIMBAHAN –, ( Adapted From Sermon. Meaning of the original biblical texts KATANGIAN ng TUNAY ng MULING NABUHAY NA KRISTO MAYROON isang...

Radiology Tech School Near Me, Beaumont Radiology Residency, Peerless Xander Review, Goat Cartoon Png, Vdara Hotel And Flight Packages, Crazy Putter Grips, Benefits Of Drinking Carrot And Beetroot Juice Daily For Skin, Structure And Uses Of Tetrachloroethylene, Not Naming Father On Birth Certificate,


Leave a Comment