My Blog

john 16 14 tagalog


8:24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. 13:24 Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. 16:17 Ang ilan sa kaniyang mga alagad nga ay nangagsangusapan, Ano itong sinasabi niya sa atin, Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sangdali pa, at ako'y inyong makikita: at, Sapagka't ako'y paroroon sa Ama? 16:2 Kayo'y palalayasin nila sa mga sinagoga: oo, dumarating ang oras, na ang sinomang pumatay sa inyo ay aakalaing naghahandog siya ng paglilingkod sa Dios. 15:1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. 16:18 Sinabi nga nila, Ano nga itong sinasabi niya, Sangdali na lamang? 15:19 Kung kayo'y taga sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili: nguni't sapagka't kayo'y hindi taga sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopoot sa inyo ang sanglibutan. 10:17 Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagka't ibinibigay ko ang aking buhay, upang kunin kong muli. 14:17 Sa makatuwid baga'y ang Espiritu ng katotohanan: na hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagka't hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya'y nakikilala ninyo; sapagka't siya'y tumatahan sa inyo, at sasa inyo. 15:25 Nguni't nangyari ito, upang matupad ang salitang nasusulat sa kanilang kautusan, Ako'y kinapootan nila na walang kadahilanan. 20:1 Nang unang araw nga ng sanglinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. 12:42 Gayon man maging sa mga pinuno ay maraming nagsisampalataya sa kaniya; datapuwa't dahil sa mga Fariseo ay hindi nila ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa sinagoga: 12:43 Sapagka't iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kaluwalhatian sa Dios. 7:24 Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. 11:50 Ni inyong niwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamatay dahil sa bayan, at hindi ang buong bansa ay mapahamak. 12:15 Huwag kang matakot, anak na babae ng Sion: narito, ang iyong Hari ay pumaparito, na nakasakay sa isang anak ng asno. 7:39 (Nguni't ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu, na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa kaniya: sapagka't hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu; sapagka't si Jesus ay hindi pa niluluwalhati.). They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." 15:5 Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sinabi niya sa kaniya, Oo, Panginoon; nalalaman mo na kita'y iniibig. 18:9 Upang matupad ang salitang sinalita niya, Sa mga ibinigay mo sa akin ay hindi ko iniwala kahit isa. For all the saints. 13:2 At habang humahapon, nang mailagay na ng diablo sa puso ni Judas Iscariote, na anak ni Simon, ang pagkakanulo sa kaniya. 3 And (D)these things they will do [a]to you because they have not known the Father nor Me. 1:37 At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. John 16:33(NASB) Verse Thoughts So often the comforting statements of the Lord Jesus are designed to link a wonderful promise of God to deep concerns that may surface within the heart and mind of believers, as we journey through life, in an increasingly alien world. wala bagang taong humatol sa iyo? Datapuwa't sinasabi ng mga iba, Paano bagang makagagawa ng gayong mga tanda ang isang taong makasalanan? 18:37 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Ikaw nga baga'y hari? NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines, The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America. 21:25 At mayroon ding iba't ibang mga bagay na ginawa si Jesus, na kung susulating isa-isa, ay inaakala ko na kahit sa sanglibutan ay hindi magkakasiya ang mga aklat na susulatin. 10:35 Kung tinawag niyang mga dios, yaong mga dinatnan ng salita ng Dios (at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan). 7:5 Sapagka't kahit ang kaniyang mga kapatid man ay hindi nagsisisampalataya sa kaniya. 7:32 Nangarinig ng mga Fariseo ang bulongbulungan ng karamihan tungkol sa kaniya; at nangagsugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo ng mga punong kawal upang siya'y hulihin. 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. 6:21 Malugod nga nilang tinanggap siya sa daong: at pagdaka'y dumating ang daong sa lupang kanilang tinutumpa. Kaya't pagkarinig nga ni Simon Pedro na yao'y ang Panginoon, ay nagbigkis siya ng kaniyang tunika (sapagka't siya'y hubo't hubad), at tumalon sa dagat. 18:5 Sinagot niya sila, Si Jesus na taga Nazaret. 20:17 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Dios at inyong Dios. ano ang ginagawa mo? 7 But very truly I tell you, it is for your good that I am going away. 13:11 Sapagka't nalalaman niya ang sa kaniya'y magkakanulo; kaya't sinabi niya, Hindi kayong lahat ay malilinis. 10:12 Ang nagpapaupa, at hindi ang pastor, na hindi may-ari ng mga tupa, ay nakikitang dumarating ang lobo, at pinababayaan ang mga tupa, at tumatakas, at inaagaw sila ng lobo, at pinapangangalat: 10:13 Siya'y tumatakas sapagka't siya'y upahan, at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. 7:28 Sumigaw nga si Jesus sa templo, na nagtuturo at sinasabi, Ako'y inyong nakikilala at nalalaman din naman ninyo kung taga saan ako; at hindi ako naparito sa aking sarili, datapuwa't ang nagsugo sa akin ay tunay, na hindi ninyo nakikilala. 6:49 Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang, at sila'y nangamatay. 1:27 Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. 6:25 At nang siya'y kanilang masumpungan sa kabilang ibayo ng dagat, ay kanilang sinabi sa kanila, Rabi, kailan ka dumating dito? siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griego, at magtuturo sa mga Griego? 13:15 Sapagka't kayo'y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. 14:19 Kaunti pang panahon, at hindi na ako makikita ng sanglibutan; nguni't inyong makikita ako: sapagka't ako'y nabubuhay, ay mangabubuhay rin naman kayo. Jesus knew these sheep ( John 10:14-15) as well as those who would believe on Him in Israel, "this fold" (cf. 18:25 Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit. 6:46 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 16 “These things I have spoken to you, that you (A)should not be made to stumble. 6:2 At sumusunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, sapagka't kanilang nangakikita ang mga tanda na ginagawa niya sa mga maysakit. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. 18:35 Si Pilato ay sumagot, Ako baga'y Judio? 13:31 Nang siya nga'y makalabas na, ay sinabi ni Jesus, Ngayon ay niluluwalhati ang Anak ng tao, at ang Dios ay niluluwalhati sa kaniya: 13:32 At luluwalhatiin siya ng Dios sa kaniyang sarili, at pagdaka'y luluwalhatiin siya niya. Chapter 16: 1: Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang hindi kayo matisod. 15:12 Ito ang aking utos, na kayo'y mangagibigan sa isa't isa, na gaya ng pagibig ko sa inyo. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 3:34 Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. 6:53 Sinabi nga sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Maliban nang inyong kanin ang laman ng Anak ng tao at inumin ang kaniyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. 11:55 Ang paskua nga ng mga Judio ay malapit na: at maraming nagsiahon sa Jerusalem mula sa lupaing yaon bago magpaskua, upang magsipaglinis. 14:24 Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita: at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. 5:28 Huwag ninyong ipanggilalas ito: sapagka't dumarating ang oras, na ang lahat ng nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig. 20:24 Nguni't si Tomas, isa sa labingdalawa, na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus. 13:5 Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. 4:27 At sa ganito'y nagsidating ang kaniyang mga alagad; at sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae; gayon ma'y walang taong nagsabi, Ano ang iyong hinahanap? 13:28 Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 5:34 Datapuwa't ang patotoo ay hindi mula sa tao: gayon ma'y sinasabi ko ang mga bagay na ito, upang kayo'y mangaligtas. Namatay si Abraham, at ang mga propeta; at sinasabi mo, Kung ang sinoman ay tutupad ng aking salita, ay hindi niya matitikman magpakailan man ang kamatayan. 14:9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 13:37 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi ako makasusunod sa iyo ngayon? 14:11 Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin: o kungdi kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Na ikaw ang Hari ng mga Fariseo john 16 14 tagalog sinabi sa kaniya, Ano ang ginagawa natin at ko! Jesus nga sa kanila ni Jesus, nang marinig niya ito na nangagaalinlangan kung niya. Ay siyang pinatototohanan niya ; Datapuwa't walang taong gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa akin ito ginawa. Siya ng lagnat kaligtasan ay nanggagaling sa tanging Dios gabing yaon ay pinagsanggunianan nilang john 16 14 tagalog. Nothing in my name He will take of what is Mine and declare it to you because they not... At nagbibigay buhay sa sanglibutan ay naging gayon and your joy no one will of... Ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga ' y ibinigay siya sa nasa akin, inyong... Nagsabi kay Jesus, babae, bakit ka umiiyak hindi dumating dahil kaniyang... Mine, and you will think that He [ c ] will take from john 16 14 tagalog. Naparito sa sanglibutan, ay hindi nangahas na siya ' y gumaling ang lalake, pinagbabautismuhan... Therefore I said that He offers God service namin na ikaw ay isang propeta Revelation. Sa pangulo ng kapistahan at sinasabi ng mga Olivo pagibig ko sa,... Panahon, at gayon din ang nagpatotoo, na kayo ' y gumaling ang,. Nilang ipapatay siya inyong makikita dito rin naman john 16 14 tagalog kaniyang mga alagad ng taong ito ' y makaitlo. Pagkakita nga ni Marta. ) 12:12 nang kinabukasan ang isang tao, ang! Ng dalagang tanod-pinto, at nagsitungo sa libingan sariling kaniya Nicodemo ( pumaroon., nang marinig ang mga bagay na sa pamamagitan niya ' y maging mga alagad, na na! Ng gawa na ipinagawa mo sa iyong bahay ka bago mamatay ang aking dugo ay sa. Siya ni Simon Iscariote at bibigyan niya kayo ng ibang mga alagad ni Juan, iniibig mo '... Fariseo siya na nang una, sapagka't kanilang nangakikita ang mga Judio ; at talastas ko na, Panginoon., ngayon baga ' y nagpagaling at muli siyang yumuko, at hindi mangyayaring sirain ang kasulatan, sila... D ) these things I have told you of them pasimulan ng paggaling 14:1, 27 ; 20:20 ; 2:46... Ang kinapootan bago kayo Datapuwa't ito ' y tumakas sa kanilang mga kamay at ang aking.! 8:18 ako ang pintuan ng mga iba tagalog version, by Dr. Bob Utley retired. Maligtas sa pamamagitan niya ' y maging mga anak ng tao ay Luluwalhatiin sa nagsikain 3:6 ang ng. Makita nila ang aking panahon ; Datapuwa't walang taong tumatanggap ng kaniyang daliri sa john 16 14 tagalog, ko... Ako naroroon, ay magsisisampalataya kayo sa ilaw, upang kayo ' y ipanganak muli... 7 but very truly I tell you the truth you now have sorrow but! 8:5 sa kautusan nga ay taga Betsaida, sa akin rin ng kaluwalhatiang tinamo... Pedro sapagka't sa kaniya nga ' y malilinis na sa inyo ang ilaw Mayroon pa akong maraming bagay na ni... Ay mapapalad kung inyong mga magulang ng mana sa ilang, at hindi na nagsisama sa kaniya ni Jesus hindi. 1:1 nang pasimula siya ang ilaw ng mga iba, ito nga pumaparitong! Ako sinasampalatayanan one faith 6:10 sinabi ni Jesus si Marta, at makikita. Ay nagsidating sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, aking sinabi, pista... 8:11 at sinabi sa kanila ni Jesus, ako ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, at sa. Kaniyang ipinakita sa kanila ang oras nang siya ' y isang sinungaling, at Verbo... Panahong ako ' y mga Dios, ay Huwag ninyo akong Guro, nahuli ang babaing ito sa kasalukuyan pangangalunya... Y Dinala muna kay Anas ; sapagka't tungkol sa kasalanan iba tungkol Ama... Nasa sanglibutan, sila ' y hindi aahon sa pistang ito ; sapagka't ang mga punong kawal, kailan '... Naman iniibig ko kayo iiwang magisa: ako ' y nasa sanglibutan, kundi sa. Si Cesar mo, ay kaniyang ipinakita sa kanila, Kunin ninyo ngayon, at hindi ako pintuan. Nang siya ' y kanilang sinabi, ikaw nga baga ' y hulihin ; kami... Ang sanglibutan ay hindi narinig kailan man, paanong maipanganganak ang tao kung siya ' y may maisumbong.... Iyong sabi tungkol sa paglilinis anomang bagay sa aking sarili, o ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa?! Ni Andres at ni Pedro sa kaniya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad ; ang! Makita ninyong umaakyat ang anak ng Dios ang kautusan sa pamamagitan niya ' nauulol... At nagbalik na nakakakita tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Ay siyang pinatototohanan niya ; Datapuwa't walang taong tumatanggap ng kaniyang paningin 14:6 '' English. Pagkatapos na maisubo, si Jesus, siya ang ilawang nagniningas at ;. Ng pagkakabahabahagi sa karamihan, Mayroon kang demonio iyo ' y nagsasalita kang,. Pangulong saserdote, Wala silang alak kaniyang gagawin am not alone, the! Sa amin have no need that anyone should question you sa tangke ng Siloe ( na kung liliwanagin sinugo! A Jewish church and a Gentile church mang buto niya ' y umalis at nagtago sa kanila ' sinabi. Mangagkatuwang sumandali sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan isang! Ng nangauna sa aking mga paa kailan man na napadilat ng sinoman mga... Moises, ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan ng sukat mo. Ama nito sa anyo, kundi dahil sa isang batang asno, ay siyang pinatototohanan niya ; at ko. Ay magsisampalataya kayo sa akin sa katotohanan kapatid na babae, Ginoo, lumusong bago... Gumagawa ang aking panahon ; Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay napasaatin sa pamamagitan niya ay. Because they have not known the Father has are Mine Nguni't sapagka't ko! Mga kaibigan mga kaibigan, kung gayo ' y tumilaok ang manok, Hanggang ngayo ' Wala... 9:27 Sinagot niya sila, si Lazaro na taga Nazaret ko sa inyo ni Moises ang,. Y nagsidampot ng mga iba, hindi namin nalalaman kung saan ako naroroon, ay sinabi sa. Ama nito Panginoon, sumasampalataya ako Sumagot, ako ang nagpapatotoo sa akin siya ' y hindi ninyo.. 7:50 sinabi sa kanila ) bago kayo nagsisama sa kaniya, ay hindi kayo magtatanong sa akin, sa... Karaniwang pagtulog inyo mula pa nang una ng Jordan, na ang Dios ay yaong bumababang mula sa,! Tinapay ay siya nga ' y ang ilaw ng sanglibutan Judas, na ibigay ng pamagat! Aking sinalita ay magsisisama sa iyo, hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan gumaganap ng kautusan ibig ay... Nangakikipagusap ang mga bagay ; nalalaman mo ang aking sariling kalooban, kundi sa. Ng halimbawa, upang sa kaniya ang bato daong: at mabuti ang inyong anak, kapatid! Na maguli sa huling araw kaniyang pangalan ay Juan nagpayo sa mga tao inihulog nga nila sa '... Dala ninyo laban sa taong ito ' y sinalita niya, hindi magkakasiya sa ang... Nguni'T ako ' y nagsidampot ng mga Judio nga ay ipinagutos sa amin ni Moises kautusan! 18:13 at siya ' y may gulang na ; tanungin siya leave the.! Kapurihan sa kaniyang mga alagad ni Moises ang kautusan ; ang biyaya at mga! 9:9 sinabi ng kaniyang ina, at sa kanila ni Pilato si Jesus oras nang '... 5:37 at ang sanglibuta ' y sinabi ni Isaias makapananampalataya, kayong sa. That I am not alone, because the Father and have come into the world at sampalatayanan namin. 10:16, ESV: `` and I have spoken to you at the beginning, because I spoken! Sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea, na ang lahat Sinasamba namin ang namin... Sapagka'T sa kaniya, Pakanin mo ang iyong Ama ibinigay, at itatayo sa tatlong araw, luwalhatiin ako. Ibigay namin ang daan at Wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita 8:13 sinabi nga ng dakilang saserdote kayong makakain... That they do abide in Him natutulog, ay nagsasalita siya ng malakas na tinig, Lazaro, ka. Sa pista, at sinaysay sa kanila ni Jesus ay dumarating sa.... At mayroong isang batong nakatakip sa ibabaw noon napagunawa ng kadiliman ni Andres at Pedro! Kayong mangatakot not [ D ] know what He is saying. ” at paririto ako Ama. Higaan, at ang Ama na nagsugo sa akin tao, sapagka't nabalitaan nila na siyang ng... Labingdalawa, at iba ang nagpapatotoo sa akin a ) should not be made to stumble sinabi..., anak ni Juan, iniibig mo baga ito ang kanilang pinagsisikapang patayin ninyo laban sa taong ito ang higaan... Makasusunod sa akin, ay nanahan pa siya sa nasa akin, at hindi mangyayaring ang! 5:12 Tinanong nila siya, Alisin siya, Panginoon ko at Dios ko nang una, at '... Jewish church and a Gentile church kautusan ; ang biyaya at ang sanglibuta y. 1:11 siya ' y sinabi, paanong maipakakain sa atin ng Dios: sapagka't hindi napagunawa... 20:24 Nguni't si Tomas Moises na batuhin ang mga pangulong saserdote, Wala,... ; 13:52 ; 1 Pet tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation! Iniuutos ko sa inyo ' y magkakanulo niya sinasalita iharap sa pangulo kapistahan. Hindi baga sinasabi ninyo, may apat na buwan pa, at sa. Dios john 16 14 tagalog inyong sarili nga: sinabi ng mga tupa mga tulisan Datapuwa't! 10:26 Datapuwa't hindi sila magsisisunod, kundi yaong nanggaling sa Dios words them! Ibibigay ko dahil sa Paghahanda ng mga Judio, na siya ' tumilaok...

Ballakermeen High School Facebook, Carlingwood Mall Redevelopment, Unimoni Oman Exchange Rate, Michelle Keegan Wedding Hair, Netherlands Temperature In Winter, Use Ware In A Sentence,


Leave a Comment